60 Cột DC 05B lắp cầu D400 trắng đục tại Văn Điển, Hà Nội
Đánh giá Bài viết này