39 Cột thép cần đơn, cần cánh buồm 8m, 140 bộ TKD 01 Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên tháng 7/2018
Đánh giá Bài viết này