130 bộ cột DC06, DC 05B, BamBoo lắp công trình Resort FLC, Thanh Hóa tháng 6/2018
Đánh giá Bài viết này