Chính sách bồi thường TK Lighting Chính sách bồi thường

Quy định bồi thường:

TK Lighting phải thông báo và thương lượng với bên mua bằng văn bản ngay khi có bất cứ trở ngại nào làm ảnh hưởng đến tiến độ, thời hạn giao hàng hóa, và việc thực hiện hợp đồng này, nêu rõ những nguyên nhân gây trở ngại, hậu quả và thời gian của việc giao hàng chậm.

 

Với các trường hợp bất khả kháng

Trường hợp bất khả kháng bao gồm những trường hợp sau: sự kiện chiến tranh, thiên tai (bão, lũ lụt, động đất), vật thể bay rơi vào hoặc hoả hoạn không do Bên nào gây ra.

 Quyết định hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khiến cho việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn hoặc không tiếp tục thực hiện được, hoặc gây tổn thất về tài sản thuộc hợp đồng này được miễn trách thep quy định của pháp luật.

Trong trường hợp bất khả kháng, hai bên có trách nhiệm thông báo cho nhau biết tình trạng bất khả kháng và hậu quả gây ra trong thời gian thực hiện Hợp đồng bằng văn bản về tình hình kết quả khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại sẩy ra. Thời gian thực hiện hợp đồng này sẽ được gia hạn tương ứng.